Delbetalning avtal

1 Förutsättningar för köp med delbetalning

1.1 Förutsättningar för ”Köp nu – betala sen” med en kredittid om tre eller sex månader

1.1.1 En betalningslösning med en kredittid om tre eller sex månader förutsätter att kunden uppfyller samtliga de villkor som framgår av detta kontrakt. 

1.1.2 Den angivna fasta kreditkostnaden för köp med en kredittid om tre eller sex månader förutsätter att kreditbeloppet återbetalas senast på sista dagen för den förutbestämda kredittiden om tre eller sex månader. Den fasta kreditkostnaden återbetalas senast 14 dagar efter att varorna är skickade från Komplett.

1.1.3 14 dagar före kreditbeloppet förfaller till betalning utsänder Komplett en avisering till kunden på kreditfordran.

1.1.4 Om kunden inte erlagt hela kreditfordran inom kredittiden övergår kreditköpet per automatik till ett kreditköp med en kredittid om 36 månader enligt villkoren i detta kontrakt.
 

1.2 Förutsättningar för köp med delbetalning med en kredittid om 12, 24 eller 36 månader

1.2.1 En delbetalningslösning med en kredittid om 12, 24 eller 36 månader förutsätter att kunden uppfyller samtliga villkor som framgår av detta kontrakt.

1.2.2 Vid delbetalning är de uppgivna månadspriserna baserade på en avbetalning på 36 månader. Nominell ränta är
2,00% per månad. Räntor och avgifter är avdragsgilla enligt de vid var tid gällande skattereglerna. 

1.2.3 Om en kredit på tre eller sex månader har per automatik övergått till en kredittid om 36 månader enligt punkt 1.1.4 ovan är kunden, utöver villkoren för kredit om 36 månader, skyldig att erlägga den fasta kreditkostnaden.
 

Följande villkor ingår som en del av köpeavtalet.
 

1.1 Köpeavtal för köp med delbetalning
 

1.1.1 Relevant lagstiftning

För köpeavtalen gäller konsumentköplagen KKöpL”(1990:932), konsumentkreditlagen KKredL (1992:830), distans- och hemförsäljningslagen DoHL (2005:59) och andra relevanta lagar, på det sätt som de gäller vid var tid.

1.1.2 Förbehåll

Komplett gör förbehåll om eventuella tryckfel, både vad avser uppgivna priser, beskrivning av produkterna och angivning av produkternas tillgänglighet. Komplett åtar sig att informera kunden om alla tryckfel som kan vara av betydelse för kunden, efter att de upptäckts. Kunden kan, efter att ha tagit del av den nya informationen, välja om köpet skall genomföras eller inte.


1.1.3 Användning av produkten

Det förutsätts att kunden sätter sig in i den närmare beskrivningen av produkten som ges i de manualer och bruksanvisningar som följer med produkten, samt de anvisningar för användning av produkten som där ges. Komplett ansvarar inte för fel och brister för produkten som beror på felinstallering (förutsatt att det inte är Komplett som har installerat produkten), bruk, förvaring eller liknande.


1.1.4 Återtagandeförbehåll

Komplett har återtaganderätt i köpta produkter fram till dess att de är fullt betalda, med tillägg för räntor och omkostnader, licenser och andra eventuella avgifter samt statliga avgifter. Till dess att detta har skett har kunden inte rätt att avhända, pantsätta, hyra ut eller låna ut produkterna. Komplett kan kräva att produkten återlämnas, enligt KKredL 25§ , för de fall:

kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen, eller kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter, eller kunden på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller om säkerhet som kunden ställt för krediten avsevärt har försämrats, eller det står klart att kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

I det dokument som kunden skall signera inför ett överlämnande av produkten, framgår både det som återtaganderätten omfattar samt den köpesumma som återtaganderätten skall säkra.

Återtaganderätten omfattar också eventuellt nya produkter som kunden köper av Komplett, till säkerhet för det samlade belopp som kunden är skyldig under kontokreditavtalet. Produkterna identifieras vid signatur på leverensbekräftelsen.

Återtaganderätten förblir att gälla tills dess att full betalning erlagts till Komplett.

För det fall någon form av tvångsindrivning är företagen hos kunden, däribland att kunden träder in i gäldenärsförhandlingar, går i konkurs eller att fara för rådigheten över produkten/produkterna på annat sätt uppstår, skall kunden omedelbart skriftligen underrätta Komplett om förhållandet. 

Återtagandeförbehållet gäller endast varor med ett pris överstigande 4000 kronor.
 

1.1.5 Ångerrätt

Kunden har, såvida inte köpet har samband med en av kunden bedriven näringsverksamhet, enligt DoHL 9 § en ångerfrist på 14 dagar. Ångerfristen gäller från den dagen produkten, eller en väsentlig del av den, är mottagen. För att ångerrätten skall gälla förutsätts det att produkten fortfarande är i nyskick. Kunden skall, för att göra gällande ångerrätten, kontakta Komplett samt returnera produkten. Kunden står själv kostnaden för retur. Komplett utlämnar ångerrättshandlingar till kunden per e-post efter att beställningen är mottagen. Se Kompletts hemsidor för beskrivning av returhantering och för kontaktuppgifter.
 

1.1.6 Reklamation

Vid fel i vara skall Komplett underrättas inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig. Sker inte detta förlorar kunden rätten att åberopa felet.

1.1.7 Licenser, abonnemang osv.

Kunden står själv ansvarig för att betala licensavgift till Radiotjänsten, abonnemangsavgifter och andra förpliktelser för produkter köpta från Komplett och finansierade med Kompletts delbetalning.
 

1.1.8 Frakt

Priser i produktlistorna är uppgivna exklusive frakt, och sändes från Kompletts lager. Fraktkostnaden är beroende av vilket transportsätt kunden väljer och visas i Kassan efter att en viss produkt valts.
 

1.1.9 Ansvarsbegränsning

Komplett är inte ansvarigt för skada eller förlust som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om

Komplett självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Komplett ansvarar inte heller för skada som orsakats på grund av fel i det allmänna telefonnätet, mobilnätet eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Komplett.

Föreligger hinder för Komplett att vidta åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

För köp som regleras av KKöpL ansvarar Komplett för förluster enligt 32 §. Genom träffandet av detta Avtal skall dock inte ersättning omfatta förlust i näringsverksamhet.
 

1.1.10 Forum och tillämplig lag

Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt. Eventuella tvister avgörs vid kundens laga forum.
 

2. Kontokreditavtalet

Kompletts kontokreditavtal innebär att kontohavaren ansöker om en löpande kredit hos Komplett. Kontohavaren kan därefter utnyttja krediten för att, inom en beviljad kreditram, köpa en eller flera produkter av Komplett och betala dem över tid i enlighet med nedan specificerade villkor.

Kontohavarens betalningar minskar det utestående beloppet av den beviljade kontokrediten och köp av nya varor belastar kontokrediten. Kontohavaren är Komplett skyldig det till var tid utestående beloppet av den beviljade krediten, med tillägg för upplupna räntor och omkostnader.
 

2.1 Villkor för kontokreditavtalen

2.1.1 Minimiköp och kreditram

Upprättande av ett kontokreditavtal förutsätter att kunden i samband med ansökan om en löpande kontokredit företar ett avbetalningsköp, avseende en eller flera varor, uppgående till minst 1 000 SEK. Efter att kunden beviljats kontokredit är minimigränsen för nya beställningar 1 000 SEK Kreditens maximibelopp är 40 000 SEK. Kontohavaren står själv ansvarig för att maximibeloppet inte överskrids.

Kontohavaren har möjlighet att vid senare tillfälle ansöka om ändring av kreditbeloppet.
 

2.1.2 Disponering av kontokrediten

Kontokrediten är personlig och får endast disponeras av kontohavaren. Överträdelse av denna bestämmelse kan medföra ersättningsansvar. Det utställs inte något kontokort i samband med kontokreditavtalet.
 

2.1.3 Kreditkontroll

Inför beviljning av kontokreditavtal är Komplett berättigat till att inhämta erforderliga kreditupplysningar beträffande ansökaren av kreditkontot. Eventuella avslag kommer inte att motiveras.

Komplett kreditbevakar och äger rätt att ompröva och sänka aktuell kreditgräns pga. ändrade ekonomiska förutsättningar hos såväl Kunden som Komplett. Sådan sänkning får dock ske först en månad efter att underrättelse skett och aldrig till belopp under utnyttjad kredit, utom i det fall att omständigheter i kontohavarens ekonomi är av sådan art att de, om de varit kända vid en ursprunglig kreditprövning, hade inneburit att kredit ej lämnats. I detta fall kan sänkning ner till redan utnyttjat kreditbelopp ske omedelbart utan föregående varsel.

Komplett är dessutom berättigat till att utföra ytterligare kreditkontroller (innefattande kontakter med kundens arbetsgivare och bank) i samband med ansökan om utökad kredit eller när upplupen kontoskuld eller andra legitima behov föreligger samt vidarebefordra kundinformation till inkassobyråer och jurister vid inkassering av förfallen kontoskuld.
 

2.1.4 Behandling av personuppgifter

Genom godkännande av dessa villkor samtycker kunden till behandling av personuppgifter enligt nedan.

Komplett är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter kunden lämnar till Komplett. Komplett kommer att lagra och behandla de personuppgifter kunden lämnar till Komplett i samband med identifiering, kommunikation med kund, direktmarknadsföring och för statistikändamål, vilket även kan innebära samkörning med andra register och utlämnande av uppgifter till tredje part för analysändamål.

Kunden har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om kunden hos Komplett oavsett hur dessa samlats in. Om kunden vill ha sådan information, skall kunden lämna en skriftlig begäran till Komplett. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras i pappersbaserad form, och kan således inte skickas med e-post. Om kundens personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har kunden enligt 28 § rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas.

2.1.5 Betalning

Kontohavaren mottager varje månad specifikation av månatlig avbetalning, räntor och avgifter som skall betalas under kontokreditavtalen. Kontohavaren förpliktas mot bakgrund av den mottagna räkningen att betala det angivna beloppet på förfallodagen. Anstånd med betalning beviljas inte på grund av att kunden tappat bort räkningen.
 

2.1.6 Räntor och avgifter

Räntor och periodavgifter belastar kontot mot bakgrund av de för var tid gällande villkoren för avbetalningsköp hos

Komplett. Inbetalningar avräknas mot bakgrund av för var tid gällande regler i lag, jämför 19 § KKredL.
 

2.1.7 Förändringar i villkor

Komplett förbehåller sig rätten att ändra villkoren och betalningsvillkoren för Kompletts kontokredit. Sådana ändringar kan till exempel ske mot bakgrund av ändringar i de generella räntenivåerna eller nya ramvillkor. Kontohavaren kommer att underrättas om detta med upplysning om varje ändring i räntor eller andra kreditkostnader senast i samband med nästa avisering.
 

2.1.8 Ändringar i namn och adress

Kontohavaren är förpliktigad att omgående underrätta Komplett om ändrade namn- och adressuppgifter. Eventuella förluster/omkostnader som påförs Komplett till följd av bristande underrättande kan Komplett kräva ersättning för från kontohavaren.
 

2.1.9 Överlåtelse av rättigheter

Komplett har rätt att överlåta rättigheterna hänförande till kontokreditavtalet.
 

2.1.10 Uppsägning av kontokreditavtalen

Kontokreditavtalen kan av bägge parter sägas upp med en (1) månads varsel. Komplett har vidare rätt till att säga upp avtalet utan varsel, där det förekommer upplysningar av sådan art att kontohavaren inte hade beviljats kredit vid en förnyad kreditprövning. Uppsägning av kontokreditavtalen innebär bland annat att det inte kommer att beviljas någon ytterligare löpande kredit. Utstående saldo med tillägg för räntor och omkostnader kan inkrävas i sin helhet för de fall avtalet förfallit i enlighet med reglerna i KKredL § 21 (se punkt 1.1.4).

2.1.11 Information

Enligt KKredL 7 § skall kreditgivaren skriftligen eller med bruk av elektronisk kommunikation informera kontohavaren om vissa förhållanden. Kontohavaren bekräftar att information lämnats rörande följande förhållanden och att kontohavaren förstått informationen:

kreditens maximibelopp (punkt 2.1.1), den årliga nominella räntan, avgifter och andra kreditkostnader som alla belastar kontohavaren (se punkterna 2.2.1 och 2.2.2), effektiv ränta beräknat efter reglerna i KKredL (se punkt 2.3) villkoren för förfall av köparens prestation efter avtalen (se punkt 2.1.10) avtalsbestämmelser som kan medföra förändringar i nominell eller effektiv ränta, avgifter eller andra förhållanden (se punkterna 2.1.7 och 2.2.2), bestämmelser om upphörande av avtalsförhållandet (se punkterna 2.1.10, 2.2.3 och 2.2.4).

2.2 Betalningsbestämmelser för kontokreditavtalen
 

2.2.1 Etableringsavgifter

Vid upprättande av Kompletts kontokredit påföres en etableringsavgift på 255 SEK. Avgiften är oavhängigt enstaka köp och täcker administrativa utgifter hänförliga till kontot, jämför KKredL 12 §.
 

2.2.2 Räntor och avgifter

Kontohavaren är införstådd med att ränta belastas i efterhand för tiden med 1,67 % per månad av det till vid var tid gällande utestående beloppet. Till detta följer en månatlig periodavgift, enligt KKredL 12 §, på 39 SEK. Komplett kan även påföra ränta på räntan.
 

2.2.3 Merbetalning eller förtida betalning

Kontohavaren kan när som helst betala ett högre belopp än det per månad avtalade minimibeloppet, under vilket hela skulden kan avbetalas, jämför KKredL 20 §. Komplett sänder varje månad ut inbetalningsblanketter på det avtalade minimibeloppet eller belastar bank/postgiro för beloppet med åberopande av tidigare ingiven fullmakt för autogiro.
 

2.2.4 Bristande betalning och kontraktsbrott

Vid bristande betalning kan kontohavaren belastas med dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635). För de fall den lagstadgade dröjsmålsräntan är lägre än den ränta som annars löper i avtalsförhållandet mellan Komplett och kontohavaren, skall den löpande avtalade räntan gälla. 

Vid brist i bokslut av periodiska avgifter och/eller konton, skall kostnader hänförliga till inkassoåtgärder kunna påföras kontohavaren. Vidare skall eventuella omkostnader med anledning av rättsliga indrivelser kunna påföras kontohavaren.

2.3 Effektiv ränta

Beräkning av den effektiva räntan sker enligt en matematisk formel återgiven i förordning (1992:1010) om effektiv ränta vid konsumentkrediter.

Kontohavaren kan på förhand bli upplyst om den effektiva räntan för ett bestämt kreditbelopp.

Exempel ges enligt nedan (3 år):

 

Belopp (SEK)

5 000

15 000

40 000

Effektiv ränta

46,47 %

29,76 %

24,86 %

Kreditkostnad

3 352,11

6 738,34

15 203,91