Prismatch*Prismatch*

Miljöarbete och ESG

Komplett Group med nätbutiker i Norge, Sverige och Danmark är ISO 14001:2015 certifierade. Detta är den internationella standarden för miljöledning. Certifieringen bekräftar att vi arbetar aktivt med att reducera vår belastning på yttre miljö.

Kompletts miljöpolicy

Vi ska vara branschledande inom miljöledning.
Komplett Group ska bedriva en verksamhet som är präglad av ansvar gentemot anställda, samhället och vår miljö.

Som minimum ska vi alltid hålla oss innanför gällande lag och regelverk relaterade till miljö. Vi ska kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt miljöarbete och vi ska vara ledande inom vår bransch. Vi förväntar oss att samtliga samarbetspartners arbetar med oss för att uppfylla våra miljöambitioner. Miljökrav kommer därför att vara en central del i alla avtal vi tecknar med externa partners. Vi önskar även aktivt informera och ha en tät dialog med alla som är intresserade av att veta mer om våra miljömål.ål. 

Komplett Group ska:

  • I den grad det är ekonomiskt försvarbart, prioritera miljömärkta och miljöanpassade produkter vid inköp
  • Ha ett väldefinierat samarbete kring miljö med våra leverantörer
  • Ha både ett reaktivt och proaktivt arbetssätt kring miljö inom vår bransch
  • Ta hänsyn till vår yttre miljö vid värdering av nya produkter och tekniker
  • Arbeta för att alltid ha en korrekt miljömärkning på våra produkter
  • Låta vår miljökommunikation bygga på fakta och genomsyras av helhetssyn, öppenhet och tydlighet
  • Genom information och samarbete inkludera våra anställda i vårt pågående miljöarbete

Transport
Komplett har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter sker med hjälp av speditörer så som PostNord med flera. Transportbranschen generellt och våra speditörer speciellt har alla fokus på miljöarbete och vi arbetar kontinuerligt för att minska CO2-utsläpp. En stor del av våra transporter i norden sker i containers på tåg. Dessa har tidigare gått på väg, men flyttats till tåg för att minska utsläpp och vår miljöpåverkan.

EE-avfall
Komplett är medlem i Elektronikåtervinningsföreningen (EÅF). EÅF grundades 2007 för att samla in och återvinna elektronikavfall. Syftet med föreningen är att hjälpa anslutna medlemmar att uppfylla sina förpliktelser som producent enligt förordningen 2005:209 (det så kallade WEEE-direktivet).

Källsortering
På Komplett källsorterar vi vårt avfall. I tillägg till det så arbetar vi kontinuerligt med att minska användandet av fysiskt papper. Detta görs tex genom en ökad andel elektronisk marknadsföring, elektroniska trycksaker, fakturor, orderbekräftelser och packsedlar.

Emballage
Kompletts huvudleverantör av emballage är miljöcertifierad. All plast som används är miljövänlig och kan brännas och användas på nytt utan att avge farliga gaser. Kartongen vi använder är gjord av returfiber (insamlat avfall som är återanvänt).
Komplett är dessutom medlem i FTI-registret. FTI-registret finansierar insamlandet av kartong och plastförpackningar för tusentals företag i Sverige.

Energiförbrukning
Komplett har identifierat flera förbättringsområden där vi kan reducera energiförbrukningen på våra kontor och lager. Vi har system som övervakar strömförbrukning och timers (som stänger av viss el kvällstid) i våra lokaler.

Val av leverantörer
Komplett ställer miljökrav på våra leverantörer. Vi försöker ständigt aktivt påverka våra partners för att göra de förbättringar som ger minst miljöbelastning i alla led. 


Ett grönare Komplett
Alla Kompletts medarbetare har genomgått en miljöupplärning. Vi har ett stort engagemang gällande vår miljösatsning för att tillsammans skapa ett grönare Komplett.

 

ESG

Komplett Group, som Komplett.se är en del av, har som mål att vara det föredragna valet för kunder, leverantörer och medarbetare och lägger grunden för våra finansiella och ESG-mål.


Vår strategi för att uppnå detta bygger på fem pelare, varav en är hållbarhet.  
Läs mer här om ESG och våra initiativ på Komplett Groups hemsida.