Prismatch*Prismatch*

Försäljningsvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Kompletts produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Komplett.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Komplett de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning

2.1 Beställning av Kompletts produkter sker via www.komplett.se. För att en beställning skall vara bindande för Komplett, måste beställningen skriftligen bekräftas av Komplett före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Komplett sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Komplett ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

2.3 Orderläggning på privatkundskonto skall avse köp för privat, ickekommersiellt bruk. Komplett förbehåller sig rätten att neka försäljning om beställningsvolym av vara inte kan härledas till privat bruk

2.4 Vi förbehåller oss rätten att neka eller annullera en beställning eller delar av den, om den avviker från vad vi har erbjudit i vår webbutik, i vår marknadsföring eller på annat sätt inte överensstämmer med det erbjudande som vi har givit. T.ex. begränsningar i antal per kund och/eller köp.

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Komplett lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Komplett. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 Komplett ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Komplett ombesörjer transport skall kunden ersätta Komplett utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur) samt hanteringsavgift på 290 kronor. Hanteringsavgiften skiljer sig vid beställning av Komplett-PC-paket

3.4 I de fall där försändelsen av en Komplett-tillverkad PC förblir ej uthämtad och returneras till avsändaren eller då kund avbeställer sin PC förbehåller sig Komplett Services Sweden AB att ta ut en avgift på 1500:- till 2500:- SEK inkl. moms, detta för att täcka produktionskostnader.

3.5 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice via telefon 031-710 20 00 eller kundservice@komplett.se. Eventuella skador ska anmälas inom 2 månader från det att de upptäcks. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Rätten att reklamera felet gäller alltid i tre år från det att du mottog produkten. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Komplett Services Sweden AB.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Komplett häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Komplett eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Komplett åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 På Komplett hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Komplett gällande prislista på leveransdagen. Komplett.se levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms.

5.2 Komplett förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Vid beställning från Kompletts hemsida finns möjlighet till betalning med VISA- och Master Card-kort och Swish. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura, eller avbetalning, via vår betalningspartner "Walley/Collector Bank" eller med Komplett FLEX och vår partner "Resurs Bank". Fakturor utfärdas på leveransdagen.

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Komplett rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Komplett anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Komplett genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Komplett avtalet har Komplett även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Komplett egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Komplett skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. För öppet köp gäller 60 dagar, läs mer här.

Snabbaste vägen för ångerköp är att följa våra instruktioner på den här länken. Du kan även använda vårt kontaktformulär eller använda dig av standardformuläret för ångerrätt på www.konsumentverket.se. Ångerrätten gäller inte datorprogram, operativsystem, spel, ljud- och bildupptagningar om förseglingen/plomberingen brutits. Vid köp av produkter i elektroniskt format t.ex. ljud- eller bildupptagning, spel, och programvarulicenser förlorar du rätten att ångra köpet efter att du mottagit den elektroniska försändelsen eller att licenskod/-information har gjorts tillgänglig. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara.

Om du ångrar ditt köp och frånträder köpeavtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig.

a) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning.

b) Använda hygienartiklar och kroppsnära produkter så som rakapparater, tandborstar, in-ear hörlurar/hörlurssnäckor m.fl. godkänns inte ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet.

c) Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc.) vid ångerköp förbehåller sig Komplett rätten att fakturera kunden 10% av varans värde upp till 500kr. Fakturan har 30 dagars betalningsfrist och erhålls via e-post i samband med att returen har slutbehandlats.

9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Komplett. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss.

9.2 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.

9.3 Förbrukningsvaror som batterier, bläckpatroner och toners lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan.

9.4 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.

9.5 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla.

9.6 Kom ihåg att skador uppkomna pga för mycket damm i datorn förverkar garantin och reklamationsrätten. Vår rekommendation är att inte låta datorn stå på golvet utan att hänga upp den under skrivbordet. Gör rent den några gånger per år genom luft på burk och öka på så sätt datorns livslängd.

10. Reklamation

10.1 Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska inom tre år men alltid så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Komplett via kundservice på telefon 031-710 20 00 eller via email till kundservice@komplett.se.

10.2 Om Komplett konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Komplett på egen bekostnad avhjälpa felet i varan, eller ersätta varan med en ny vara. Komplett står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

Om du skickar in din produkt en av Komplett.se:s servicepartners, eller om Komplett.se skickar din produkt vidare till en servicepartner, kan servicepartnern ta kontakt med dig som kund direkt.

11. Ansvar för fel

11.1 Komplett är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 Komplett ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 Komplett ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Komplett instruktioner;

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Komplett kontroll;

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

11.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Komplett förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Komplett ordinarie arbetstid. På Komplett begäran skall representant från kunden närvara under Komplett arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Komplett eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.

11.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Komplett ansvarar för skall kunden ersätta Komplett enligt Komplett vid varje tillfälle gällande prislista.

11.6 Komplett ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Komplett med anledning av fel.

12. Ansvarsbegränsning

13.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Komplett enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

13.2 Komplett ansvar omfattar endast direkta förluster. Komplett ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Komplett inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

13.3 Komplett.se kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.

13.4 Skulle Komplett vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Komplett fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

13. Överlåtelse av avtalet

14.1 Komplett får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

14.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

14. Personuppgifter

15.1 När du genomför ett köp på Komplett.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (delbetalning och faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år.

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på kundservice@komplett.se.

Komplett Services Sweden AB lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Komplett. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Komplett bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske.

15.2 Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Vi sänder även ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.

Om du kontaktar Komplett.se via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du Komplett.se via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

15. Skiljedom eller tvist

16.1 Privatpersoner: Komplett följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Om du som konsument vill klaga på ditt köp måste du kontakta oss via e-post: kundombud@komplett.se

Allmänna reklamationsnämnden: https://arn.se

Postadress:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-klagomålsportal här: https://ec.europa.eu/odr

16.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

16. Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Komplett AB, dotterbolag till Komplett AS, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Komplett AS.

17. Förändring av försäljningsvillkor

Komplett förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.